STT MÃ SP TÊN THIẾT BỊ
LỚP 6
MÔN VẬT LÝ
1 TVL05 Bộ tranh dạy Vật Lý lớp 6 (3tờ) bộ
MÔN SINH
1 TSH10 Bộ tranh dạy Sinh học 6 (21tờ) bộ
MÔN CÔNG NGHỆ
1 TCN07 Bộ tranh dạy Công Nghệ lớp 6 (6tờ) bộ
6 CCN62T3 Đĩa làm đẹp ngôi nhà cái
7 CDK61T3 Đĩa hình vải & trang phục cái
MÔN  NGỮ VĂN
1 TVH07 Bộ tranh dạy Ngữ Văn L6 (25 tờ) bộ
2 CDV60M3 Đĩa ngữ văn L6 cái
MÔN  GDCD
1 TGD04 Bộ tranh  dạy GDCD lớp 6  (10 tờ) bộ
2 CDG60T4 Đĩa an toàn giao thông cái
3 CDG61T8 Đĩa quyền trẻ em cái
MÔN LỊCH SỬ
1 TLS01 Bộ tranh dạy Lịch sử 6 (16 tờ) bộ
2 Bộ bản đồ Lịch sử 6 (6 tờ) bộ
MÔN ĐỊA LÝ
1 TDL03 Bộ tranh dạy Địa lý lớp 6 (17 tờ) bộ
3 Bộ bản đồ Địa Lý L6 (bộ/6 tờ) bộ
MÔN NGOẠI NGỮ
CAE06 Đĩa AUDIO CD Tiếng Anh  L6
1 CDROMT6 Đĩa CD-ROM Tiếng Anh  L6 cái
2 TTA06 Bộ tranh dạy Ngoại Ngữ L6 bộ
3 Bộ tranh Tiếng Anh (nhựa) L6 bộ
MÔN MỸ THUẬT
1 TMT11
TMT12
TMT13
Bộ tranh dạy Mỹ Thuật 6 (60tờ) bộ
6 CDM6T8 Đĩa MT : Vẽ tranh theo đề tài (4c/bộ) bộ
7 CDM63T8 Đĩa MT : Kẻ chữ in hoa  (4c/bộ) bộ
MÔN ÂM NHẠC
3 CAN06T4 Audio CD- Hát Nhạc 6 cái
MÔN THỂ DỤC
1 TTD11 Bộ tranh dạy Thể Dục lớp 6 (3tờ) bộ
LỚP 7
MÔN TOÁN
1 TTH01 Bảng thu thập số liệu thống kê (bộ/2tờ) bộ
MÔN SINH
1 TSH11 Bộ tranh dạy Sinh học lớp 7 (22 tờ) bộ
MÔN CÔNG NGHỆ
1 TCN01 Bộ tranh  dạy Công Nghệ lớp 7 tờ
MÔN NGỮ VĂN
1 TVH08 Bộ tranh dạy Ngữ Văn lớp 7 (9tờ) bộ
2 CDA01T7 Một số loại hình dân ca Việt Nam – VCD ®a
MÔN GDCD
1 TGD05 Bộ tranh dạy  GDCD lớp 7 (3tờ) tờ
MÔN LỊCH SỬ
1 TLS02 Bộ tranh dạy Lịch Sử lớp 7 (3tờ) bộ
2 Bộ bản đồ Lịch sử 7 (11 tờ) bộ
MÔN ĐỊA LÝ
1 Bộ bản đồ Địa Lý L7 (bộ/19 tờ) bộ
2 TĐL07 Bộ tranh dạy Địa lý lớp 7 (11 tờ) bộ
3 ADT01 Tập bản đồ thế giới và các châu lục cuốn
MÔN NGOẠI NGỮ
1 TTA07 Bộ tranh dạy Tiếng Anh 7 (25 tờ) bộ
CAE07T7 Đĩa AUDIO CD Tiếng Anh  L7
2 CAE07T7 Đĩa CD-ROM Tiếng Anh 7 đĩa
3 IN3EHTHA Bộ tranh Tiếng Anh 7 (nhựa) bộ
MÔN THỂ DỤC
1 TTD11 Bộ tranh thể dục lớp 7 (3tờ) bộ
MÔN MỸ THUẬT
1 TMT11
TMT12
TMT13
Bộ tranh dạy Mỹ Thuật 7 (60tờ) bộ
MÔN ÂM NHẠC
1 TAN09 Tranh dạy âm nhạc lớp 7 (17 tờ)
LỚP 8
MÔN TOÁN
1 TTH08 Bộ tranh dạy Tin học L8 (2tờ) bộ
MÔN VẬT LÝ
2 BOLY8G Bộ dụng cụ Lý 8 (GV) (1bộ/2hộp) bộ
3 BOLY8TH Bộ dụng cụ Lý 8 (HS) (1bộ/2hộp:nhựa+giấy) bộ
MÔN HOÁ
1 THH01 Bộ tranh dạy Hóa 8 (5tờ/bộ) bộ
MÔN SINH
1 TSH02 Bộ tranh dạy Sinh 8 (15tờ/bộ) bộ
4 SA3M16KA Mô hình nửa cơ thể người cái
5 SA3M07KA Mô hình bộ xương người cái
6 SA3M11KA Mô hình cấu tạo mắt người cái
7 SA3C4TKA Mô hình cấu tạo tai người cái
8 SA3D3TKA Mô hình cấu tạo tuỷ sống cái
9 SA3D5TKA Mô hình cấu tạo bán cầu não cái
MÔN CÔNG NGHỆ
1 TCN02 Bộ tranh dạy Công Nghệ 8 (10tờ/bộ) bộ
MÔN LỊCH SỬ
1 TLS03 Bộ tranh ảnh Lịch Sử 8 TG & VN (12tờ/bộ) bộ
2 Bộ bản đồ Lịch Sử L8 (bộ/15 tờ) bộ
MÔN ĐỊA LÝ
2 T§L04 Bộ tranh ảnh Địa Lý 8 TG & VN (bộ/22t) bộ
3 Bộ bản đồ Địa Lý L8 (bộ/22 tờ) bộ
4 ADV01 Át lát địa lý Việt Nam tập
MÔN NGỮ VĂN
1 TVH09 Bộ tranh dạy Ngữ Văn 8 (2tờ/bộ) bộ
MÔN GD CÔNG DÂN
1 TGD02 Bộ tranh dạy GD Công Dân 8 (5tờ/bộ) bộ
MÔN MỸ THUẬT
1 TMT11
TMT12
Bộ tranh dạy Mỹ Thuật 8 (40tờ/bộ) bộ
MÔN ÂM NHẠC
1 TAN10 Bộ tranh dạy Âm Nhạc 8 (16 tờ/bộ) bộ
2 CAN08T4 Đĩa VCD các bài hát Âm nhạc 8 đĩa
MÔN NGOẠI NGỮ
1 TTA04 Bộ tranh dạy Tiếng Anh 8 (20tờ/bộ) bộ
2 CAE08T7 Đĩa CD Tiếng Anh 8 bộ
3 CDROMT8 Đĩa CD-ROM Tiếng Anh 8 cái
4 IN3EETKA Bộ tranh Tiếng Anh 8 (nhựa) bộ
MÔN THỂ DỤC
1 TTD12 Bộ tranh dạy Thể Dục 8 (2tờ/bộ) bộ
LỚP 9
MÔN TOÁN
1 T319MHB Bộ MH về thể tích hình nón bộ
MÔN LÝ
1 TVL02 Bộ tranh dạy Vật Lý 9 (bộ/2 tờ) bộ
MÔN HÓA
1 THH02 Bộ tranh dạy Hoá  9 + bảng PLTH(bộ/4tờ) bộ
MÔN SINH
1 TSH12 Bộ tranh dạy Sinh lớp 9 (bộ/12 tờ) bộ
2 SA39D1B MH cấu trúc không gian ADN bộ
MÔN CÔNG NGHỆ
1 TCN13,TCN23 Bộ tranh Công Nghệ lớp 9 (bộ/4tờ) bộ
MÔN NGỮ VĂN
1 TVH10 Bộ tranh dạy Ngữ Văn lớp 9 (bộ/ 8 tờ) bộ
MÔN LỊCH SỬ
1 TLS04 Bộ tranh dạy Lịch sử 9 (bộ/10tờ) bộ
2 Bộ bản đồ Lịch sử 9 (bộ/14tờ) bộ
MÔN ĐỊA LÝ
1 T§L05 Bộ tranh ảnh Địa lý 9 (bộ/15tờ) bộ
2 Bộ bản đồ Địa lý 9 (bộ/10tơ) bộ
3 ADV01 At lát địa lý Việt Nam cuộn
MÔN GD CÔNG DÂN
1 TGD06 Tranh dạy Giáo dục công dân 9 (5 tờ)
MÔN MỸ THUẬT
1 TMT13 Bộ tranh dạy Mỹ Thuật 9 (20tờ/bộ) bộ
MÔN ÂM NHẠC
1 TAN04 Bộ tranh dạy Âm Nhạc 9(bộ/8tờ) bộ
2 CAN09T4 Audio CD Âm nhạc 9 bộ
MÔN NGOẠI NGỮ
1 TTA08 Bộ tranh dạy Tiếng Anh 9 (bộ/26tờ) bộ
2 CAE09M5 Audio CD Tiếng Anh 9 cái
3 CD-ROM Tiếng Anh 9
4 Bộ tranh Tiếng Anh 9 (nhựa) bộ
MÔN THỂ DỤC
1 TTD12 Bộ tranh dạy Thể Dục 9 (2tờ/bộ)